Workshop (9-12): Vand og det åbne land I (Erik Jeppesen, AU; Jens Christian Refsgaard, GEUS)

I CRES er der arbejdet med samspillet mellem arealanvendelse og klimaændringer i det åbne land med udgangspunkt i Odense Å oplandet. Der sættes for første gang tal på hvordan klimaændringer samlet set påvirker landbrugets produktion, grundvandstand, afstrømning i vandløb og kvælstofbelastning af vandmiljøet. Samtidig har vi for første gang skabt et overblik over de mulige usikkerheder på fremskrivning af klimaeffekterne i det åbne land, hvor usikkerheder knyttet til arealanvendelse, klimascenarier, klimamodeller og effektmodeller er kvantificeret.

 • Jørgen E. Olesen, AU: Scenarier for arealanvendelse og klimaændringer i Odense Å oplandet.
 • Ida B. Karlsson, GEUS: Vandbalance og vandføring under forskellig arealanvendelse og klima.
 • Jørgen E. Olesen, AU: Landbrugsproduktion under ændret arealanvendelse og klima.
 • Christen D. Børgesen, AU: Nitratudvaskning under fremtidig klima og arealanvendelse.
 • Torben Sonnenborg, GEUS: Effekten af ændringer i klima og arealanvendelse på nitratreduktion.
 • Dennis Trolle, AU: Effekter og usikkerheder af klima- og arealanvendelses-scenarier på akvatiske økosystemer i Danmark.
 • Jens Christian Refsgaard, GEUS: Forudsigelser af effekter af ændringer i klima og arealanvendelse på vand og nitrat – hvor ligger usikkerhederne? 

 

Workshop (13-16): Vand og det åbne land II (Erik Jeppesen, AU; Jens Christian Refsgaard, GEUS)

 

Der er i de senere år gennemført omfattende dansk forskning med fokus på klimaændringernes forventede påvirkning af vandet i det åbne land. Her vil vi præsentere helt nye resultater fra danske og internationale forskningsprojekter, som undersøger klimaændringernes konsekvenser for kvaliteten af danske søer og åer, grundvandet og landbruget. Vi vil også diskutere hvilke konsekvenser dette vil have for forvaltningen af landskabet og for implementeringen af Vandrammedirektivet.

 

 • Irene Wiborg, SEGES: Landbruget som vandforvalter under klimaændringer.
 • Hans Jørgen Henriksen, GEUS: Ekstremvandføring i danske vandløb i et fremtidigt klima.
 • Simon Stisen, GEUS: Behov for realtidsmodellering af vand på national skala i Danmark.
 • Isik Öztürk, AU: Uncertainties of crop model responses to climate change.
 • Annette Battrup-Pedersen, AU: Vandløb og klimatilpasning: Mulige effekter af tilplantning med træer langs vandløb.
 • Jens Asger Andersen, Orbicon: Klimasikring af vandplanerne.